Regulamin jest załącznikiem do Zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20.04.2009

Art. I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady świadczenia usług w zakresie nagrań video i transmisji internetowych przez Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania na rzecz innych jednostek organizacyjnych UMK,
  2. warunki zamawiania, wykonania, publicznego udostępniania, wykorzystania i archiwizowania nagrań wideo zrealizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii.
 2. Regulamin został wydany na podstawie § 4 ust. 3 pkt 10 uchwały Nr 88 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (B. Pr. Nr 9, poz. 207 z późn. zm.).
 3. Wykaz skrótów i wyjaśnienie pojęć:
  1. UCNTN - Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
  2. UTI – Uniwersytecka Telewizja Internetowa.
  3. FZ_UTI – formularz zamówienia usługi.
  4. ZG_UTI – wzór oświadczenia-zgody autora lub wykonawcy na publiczne udostępnienie utworu.
  5. Nagranie wideo – utrwalenie obrazu i dźwięku na nośniku danych.
  6. Gotowe nagranie wideo – materiał wideo po montażu, obróbce i post produkcji, zaakceptowany przez Zleceniodawcę wewnętrznego.
  7. Transmisja internetowa – przesyłanie strumienia audio-video przez łącza internetowe.
  8. Zleceniodawca wewnętrzny – jednostka organizacyjna UMK zamawiająca usługę w przedmiotowym zakresie.
  9. Pełnomocnik – osoba sprawująca nadzór merytoryczny nad realizacją zlecenia w imieniu Zleceniodawcy wewnętrznego.
 4. Wszystkie nagrania wideo są własnością UMK i pozostają w bezpośredniej dyspozycji UCNTN. Wyłącznym posiadaczem praw autorskich do nagrań wideo i transmisji internetowych stanowiących przedmiot niniejszego regulaminu jest UMK.

II. Zasady świadczenia usług dla Zleceniodawców wewnętrznych

§ 2

 1. Usługi w zakresie nagrań wideo i transmisji internetowych na rzecz jednostek organizacyjnych UMK mają charakter nieodpłatny, jeżeli:
  1. są świadczone przez UCNTN w dni powszednie, w godzinach 8:00 – 16:00.
  2. nie wiążą się z ponoszeniem przez UCNTN uzasadnionych kosztów realizacji zamówienia, wynikających z konieczności korzystania z usług zewnętrznych w zakresie transportu sprzętu oraz pracowników, a także z zapewnieniem odpowiednich warunków technicznych niezbędnych do poprawnej realizacji zlecenia.
 2. Nagrania wideo i transmisje internetowe realizowane w innych terminach niż wskazane powyżej w pkt 1a wymagają opłacenia przez Zleceniodawcę wewnętrznego pracowników UCNTN na warunkach indywidualnej umowy-zlecenia, wg stawek określonych w zarządzeniu Rektora UMK nr 67 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia lub dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Uniwersyteckich nie będących nauczycielami akademickimi i studentów (B. Pr. UMK Nr 7, poz. 160).
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu zlecenia do realizacji podejmuje Dyrektor UCNTN po uwzględnieniu aktualnych możliwości kadrowych i organizacyjnych Centrum.
 4. W przypadku transmisji internetowych obowiązkiem Zleceniodawcy wewnętrznego jest zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych do jej realizacji, w szczególności dostępu do łącza internetowego, przedłużaczy i innych niezbędnych akcesoriów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu UTI.
 5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy zachodzi konieczność przewiezienia dużej liczby sprzętu albo transmisji poza Toruniem, obowiązkiem Zleceniodawcy wewnętrznego jest zapewnienie transportu dla sprzętu oraz pracowników UCNTN przed i po realizacji transmisji.
 6. Zleceniodawca wewnętrzny jest zobowiązany do zapewnia podłączenia oraz pokrycia kosztów łącza internetowego w przypadku transmisji internetowej realizowanej poza terenem i obiektami należącymi do UMK lub nie wyposażonymi w dostęp do Internetu.
 7. Zleceniodawca wewnętrzny wskazuje w formularzu zamówienia usługi (FZ_UTI) osobę przez niego upoważnioną (Pełnomocnika) do współdziałania z UCNTN przy redagowaniu, realizacji i montażu nagrania wideo lub prowadzeniu transmisji internetowej.
 8. Pełnomocnik sprawuje w imieniu Zleceniodawcy wewnętrznego nadzór merytoryczny nad realizacją nagrania wideo lub transmisji internetowej i odpowiada za jej rezultat przed swoim mocodawcą.
 9. UCNTN, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 2 niniejszego regulaminu, odpowiada za odpowiednią jakość techniczną nagrania wideo lub transmisji internetowej.

III. Warunki zamawiania, wykonania, publicznego udostępniania, wykorzystania i archiwizowania nagrań wideo

§ 3 Przyjęcie zamówienia

 1. W celu zgłoszenia zapotrzebowania na realizację nagrania wideo lub transmisję internetową Zleceniodawca wewnętrzny wypełnia w terminie 14 - dniowym (dziesięć dni roboczych) przed datą wydarzenia, którego zlecenie dotyczy formularz zamówienia usługi (FZ_UTI), dostępny na stronie http://tv.umk.pl/zgloszenie.
 2. Decyzje o przyjęciu wniosku do realizacji będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, w terminie nie przekraczającym pięciu dni roboczych. O przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku Zleceniodawca wewnętrzny jest informowany pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji zlecenia przez UCNTN powinny być zgłoszone pocztą elektroniczną do UNCTN na co najmniej 3 dni robocze przez rozpoczęciem realizacji zlecenia przez UCNTN.
 4. Jeśli aktualizacje dotyczące przedmiotu realizacji zamówienia będą niemożliwe do zrealizowania, UCNTN ma prawo odstąpić od ich wdrożenia.

§ 4 Realizacja zamówienia

 1. Termin wykonania gotowego nagrania wideo określany jest indywidualnie w drodze uzgodnień między UCNTN i Zleceniodawcą wewnętrznym.
 2. W przypadku, gdy Zleceniodawca wewnętrzny stawia specjalne wymagania przewyższające średni nakład czasu oraz ilości pracy włożonej w wykonanie podobnych projektów, UNCTN ma prawo żądać od Zleceniodawcy opłacenia w ramach umowy zlecenia pracownika Centrum, który zrealizuje zamówienie po godzinach pracy, na zasadach określonych w pkt II ust. 2 niniejszego regulaminu.
 3. Gotowe nagrania wideo są przekazywane lub udostępniane Zleceniodawcy wewnętrznemu w formie elektronicznej – stosownie do wcześniejszych ustaleń.

§ 5 Publiczne udostępnianie nagrań

 1. UCNTN udostępnia publicznie nagrania wideo w postaci gotowej w systemie UTI.
 2. Zleceniodawca wewnętrzny jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody od autora lub wykonawcy utworu będącego przedmiotem nagrania wideo lub transmisji internetowej na publiczne udostępnianie utworu w ramach systemu UTI, wg wzoru (ZG_UTI) dostępnego na http://tv.umk.pl/informacje.
 3. Udostępnienie gotowego nagrania wideo w systemie UTI następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaakceptowania tego nagrania przez Zleceniodawcę wewnętrznego.
 4. Warunkiem publicznego udostępnienia nagrania wideo jest dostarczenie UNCTN oświadczenia-zgody, o którym mowa w ust. 2.

§ 6 Wykorzystanie nagrań

 1. Jednostki organizacyjne UMK mogą wykorzystywać nagrania wideo w postaci gotowej do celów dydaktyczno-naukowych i propagowania swojej działalności z zastrzeżeniem praw autorskich, o których mowa w pkt I ust. 4 niniejszego regulaminu.
 2. Nagrania wideo w postaci gotowej mogą być wykorzystywane przez UCNTN bez ograniczeń na potrzeby systemu UTI.

§ 7 Archiwizowanie nagrań

 1. Nagrania wideo w postaci gotowej,  odpowiednio opisane i skatalogowane, są przechowywane przez UCNTN  w systemie UTI.
 2. Nagrania wideo o szczególnym znaczeniu dokumentalnym lub wartości archiwalnej są, na prośbę Biblioteki Głównej UMK i  Archiwum UMK, przekazywane przez UCNTN do ich zbiorów.

IV. Transmisja internetowa

§ 8

 1. Transmisja internetowa jest relacją bezpośrednią z miejsca określonego wydarzenia, dostępną w systemie UTI w czasie jego trwania, której sposób realizacji uwzględnia aktualne możliwości organizacyjne i techniczne UCNTN.
 2. UCNTN nie odpowiada za przerwy, zakłócenia lub brak jakiegokolwiek rodzaju transmisji w paśmie emisji UTI, spowodowane przyczynami niezależnymi od UCNTN.
 3. Dostęp do transmisji internetowej jest powszechny i nie jest ograniczony, chyba że stosowne zastrzeżenie złoży Zleceniodawca wewnętrzny w zamówieniu usługi (FZ_UTI).