UMKTV http://tv.umk.pl/ Najnowsze filmy w UMKTV pl Tue, 03 Mar 2009 10:00:00 GMT Fri, 16 Mar 2018 13:37:17 CET 5 Welconomy Forum in Toru? 2018http://tv.umk.pl/?id=3730W dniach 12-13 marca w Toruniu odby?a si? jubileuszowa XXV edycja kongresu gospodarczego Welconomy Forum in Toru?. Celem organizowanych rokrocznie konferencji gospodarczych jest stworzenie wieloaspektowej p?aszczyzny dyskusji dla przedstawicieli ró?nych ?rodowisk. W wydarzeniu bior? udzia? przedsi?biorcy, naukowcy, politycy, samorz?dowcy, dziennikarze, a tak?e osoby zaanga?owane w pozarz?dow? dzia?alno?? spo?eczn?. Tematem przewodnim tegorocznej ods?ony wydarzenia by?a "Sytuacja gospodarcza Polski na tle Unii Europejskiej i ?wiata". Konferencja zosta?a zorganizowana by?a przez Stowarzyszenie "Integracja i wspó?praca". Uniwersytet Miko?aja Kopernika by? partnerem tego przedsi?wzi?cia. https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=25218Fri, 16 Mar 2018 13:37:17 CETPocztówki z przesz?o?ci- Inauguracja 1967http://tv.umk.pl/?id=3729Zapraszamy do obejrzenia filmowych materia?ów archiwalnych dokumentuj?cych ?ycie Uniwersytetu Miko?aja Kopernika. "Pocztówki z przesz?o?ci" to nowy cykl, w którym postaramy si? pokaza? jak przez lata zmienia?a si? nasza uczelnia. Dzi?ki materia?om filmowym pozostaj?cym w dyspozycji Archiwum UMK, przeniesiemy si? cho? na chwile, do lat dawno minionych ale dla wielu nadal ?ywych i piel?gnowanych w pami?ci. Za pomoc w realizacji materia?ów dzi?kujemy Kierownik Archiwum UMK Pani dr hab. Annie Supruniuk.Wed, 07 Mar 2018 14:21:55 CET9 wspania?ych: malarze polscy w Wielkiej Brytaniihttp://tv.umk.pl/?id=3727Prelekcje towarzysz?ce otwarciu wernisa?u wystawy "9 wspania?ych: malarze polscy w Wielkiej Brytanii" - po??czony z promocj? 9 tomów katalogu malarstwa polskiego oraz prelekcjami. Wystawa towarzysz?ca obchodom ?wi?ta Uczelni.Wed, 28 Feb 2018 10:02:51 CET?wi?to Uniwersytetu 2018http://tv.umk.pl/?id=3726G?ówne obchody ?wi?ta Uniwersytetu - w 545. rocznic? urodzin patrona UMK - mia?y miejsce w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w poniedzia?ek 19 lutego. Rozpocz??y si? o godz. 11:00. W programie ceremonii znalaz?y si?: przemówienia rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna oraz ministra nauki i szkolnictwa wy?szego Jaros?awa Gowina, okoliczno?ciowe wyst?pienia go?ci, wr?czenie doktoratu honoris causa UMK prof. dr. hab. Andrzejowi Cichockiemu oraz odznacze?, medali i wyró?nie? - zarówno pa?stwowych, jak i uniwersyteckich. Wcze?niej (o godz. 10:15) nast?pi?o tradycyjne z?o?enie kwiatów pod pomnikiem Miko?aja Kopernika na Rynku Staromiejskim. http://www.umk.pl/wiadomosci/?id=20180213150935Mon, 26 Feb 2018 12:35:13 CETProjekt "Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK"http://tv.umk.pl/?id=3725Zapraszamy do obejrzenia seminarium przedstawiaj?cego za?o?enia projektu "Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK". Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie kompetencji dydaktycznych kadry UMK, które zgodnie z za?o?eniami b?d? wykorzystywane w ofercie edukacyjnej skierowanej zarówno do polsko-, jak i angielskoj?zycznych studentów. wi?cej informacji o projekcie znale?? mo?na na stronie internetowej http://econ.umk.pl/projekt-podniesienie-kompetencji-kadry-dydaktycznej-umkFri, 09 Feb 2018 13:19:44 CET